ѕедагог≥чний колектив  ан≥вськоњ загальноосв≥тньоњ школи ≤-≤≤≤ ступен≥в є4 на даному етап≥ нал≥чуЇ 65 педагог≥в.   ¬икладають математику - 8 вчител≥в, украњнську мову та л≥тературу - 6, заруб≥жну л≥тературу - 4, ≥ноземну мову - 6, х≥м≥ю, ф≥зику та астроном≥ю - 4, ≥нформатику - 2, ≥стор≥ю - 4, б≥олог≥ю - 2, географ≥ю та економ≥ку - 2, ф≥зичну культуру та ƒѕё - 3, медицину та ќЅ∆ - 1, образотворче мистецтво - 1, музику - 1 учитель, трудове навчанн¤ - 3 учител¤. ¬ початков≥й школ≥ працюють - 9 вчител≥в.

    ” школ≥ англ≥йську мову вивчають вс≥ учн≥, кр≥м перших клас≥в. јнгл≥йську мову викладають педагоги:

  1. Ћагут≥на Ќ.√. Ц стаж 37 р≥к, вища категор≥¤, старший учитель.
  2. √авура ќ.ќ. Ц стаж 18 рок≥в, спец≥ал≥ст ≤ категор≥њ.
  3. „ередник ћ.ќ. Ц стаж 10 рок≥в, спец≥ал≥ст.
  4. ‘едорова ќ.™. Ц стаж 39 рок≥в, вища категор≥¤, старший учитель.

   ¬чител≥ нашоњ школи забезпечують учн≥в ¤к≥сними знанн¤ми. ƒл¤ цього вони використовують резерви, закладен≥ в особистост¤х учн≥в, створюють на уроц≥ особливий психолог≥чний м≥крокл≥мат, волод≥ють технолог≥Їю педагог≥чного сп≥лкуванн¤. ¬с≥ вчител≥ мають добру науково-теоретичну п≥дготовку, волод≥ють методикою викладанн¤, правильно розум≥ють сучасн≥ вимоги до уроку англ≥йськоњ мови ≥ м≥сце цього предмету серед загальноосв≥тн≥х предмет≥в у прграм≥ Уќсв≥та ’’≤ стор≥чч¤У. ѕрофес≥онал≥зм вчител≥в про¤вл¤Їтьс¤ в ум≥нн≥ правильно планувати навчально-виховний процес, знаходити контакт з учн¤ми, вм≥ло орган≥зовувати њх самост≥йну роботу.  ожний учитель маЇ календарний план, спланований на семестр, тематичний план (сер≥¤ урок≥в по тем≥ ) та поурочний план на кожний день. √оловна мета плануванн¤ - науково обгрунтована орган≥зац≥¤ навчально-виховного процесу та дос¤гненн¤ оптимального засвоЇнн¤ учн¤ми навчального матер≥лу, визначеного програмою.

≤ноземну мову (англ≥йську) в «ќЎ є4 викладають:

¬читель
англ≥йськоњ мови

√авура ќльга
ќлександр≥вна

 

√авура ќльга ќлександр≥вна  на уроках реал≥зуЇ наступн≥сть викладанн¤ мови ≥ застосовуЇ прийоми з≥ставленн¤ двох мов, захоплюЇ д≥тей р≥зноман≥тними ≥грами, що стимулюють мовну д≥¤льн≥сть учн≥в. ≈лементи гри присутн≥ на кожному уроц≥ в середн≥й школ≥, ¤к≥ стимулюють мовну д≥¤льн≥сть учн≥в. ¬чителька пов'¤зуЇ матер≥ал уроку з безпосередн≥м житт¤м учн≥в, њх оточненн¤м, при цьому використовуютьс¤ проблемн≥ ситуац≥њ, рольов≥ ≥гри, елементи ≥нтерактивного навчанн¤. ¬ 5-х класах вчителька наполегливо працюЇ над формуванн¤м навичок письма в учн≥в, навчаЇ правильно будувати запитанн¤, складати д≥алоги, розп≥знавати граматичн≥ часи в реченн¤х. ¬заЇмод≥ючи з класом вона на прот¤з≥ всього уроку забезпечуЇ спри¤тлив≥ умови навчанн¤ учн≥в застосовуючи групов≥ та ≥ндив≥дуальн≥ форми роботи. Ќа уроц≥ пануЇ доброзичлива, лаг≥дна атмосфера, ≥снуЇ добрий контакт з учн¤ми.

” 2004-2005 н.р. пройшла навчальн≥ курси за програмою ЂIntelЃ Ќавчанн¤ дл¤ майбутньогої та отримала сертиф≥кат.

 

¬читель
англ≥йськоњ мови

Ћагут≥на
Ќ≥на √еорг≥вна

Ћагут≥на Ќ≥на √еорг≥вна  Ц досв≥дчений педагог. ¬она досконало волод≥Ї методичними прийомами розвитку вс≥х вид≥в мовленневоњ д≥¤льност≥ учн≥в на р≥вн≥ обов'¤зкових державних стандарт≥в ≥ Ї добрим наставником молодих вчител≥в - „ередник ћ.ќ. ≥ ќмельченко ј.ћ. ”чителька часто вдаЇтьс¤ до проблемного викладу навчального матер≥алу. ќрган≥зовуЇ пошукову д≥¤льн≥сть учн≥в, анал≥з мовного матер≥алу. ¬иконанн¤ системних практичних завдань та забезпеченн¤ наступност≥ у викладанн≥ спри¤ють м≥цност≥ засвоЇнн¤ знань. як результат вчителька щор≥чно маЇ призер≥в ≤≤ туру ¬сеукрањнських ол≥мп≥ад.

Ќ≥на √еорг≥њвна формуЇ навички розп≥знанн¤ та розум≥нн¤ граматичного ¤вища в текст≥; удосконалюЇ навички вживанн¤ граматичноњ структури в усному мовленн≥ на р≥вн≥ фрази, розвиваЇ вм≥нн¤ ауд≥ювати текст, ≥гноруючи незнайом≥ слова. ¬чителька учить з учн¤ми в≥рш≥, п≥сн≥, рими, присл≥в'¤, афоризми. ¬иб≥р њх поЇднуЇтьс¤ з лексичним та граматичним матер≥алом теми, ¤ка вивчаЇтьс¤. ”читель прид≥л¤Ї велику увагу робот≥ над вимовою учн≥в, навчаЇ ставити питанн¤ загального типу, вести д≥алог.  

 

¬читель
англ≥йськоњ мови

„ередник
ћарина ќлександр≥вна

„ередник ћарина ќлександр≥вна Ц молодий ≥н≥ц≥ативний учитель. ¬ своњй робот≥ вона використовуЇ елементи ≥нтерактивних метод≥в навчанн¤, њњ уроки ц≥кав≥ та динам≥чн≥. ”читель готуЇ багато роздаткового матер≥алу до урок≥в, використовуючи комп'ютер. « учн¤ми молодших клас≥в вчителька вивчаЇ в≥рш≥, реч≥вки, проводить фонетичну зар¤дку, користуЇтьс¤ наочними матер≥алами, що значно поширюЇ лексичний запас учн≥в, покращуЇ вимову та ≥нтонац≥ю, спри¤Ї кращому засвоЇнню учн¤ми англ≥йських речень, репл≥к, словосполучень, звук≥в.

ћарина ќлександр≥вна використовуЇ на уроц≥ ≥гров≥ моменти, життЇв≥ та проблемн≥ ситуац≥њ, що п≥двищуЇ мовленеву активн≥сть в клас≥ ≥ забезпечуЇ розкуте сп≥лкуванн¤ на уроц≥. ¬она намагаЇтьс¤ залучати до роботи вс≥х учн≥в, шл¤хом стимулюючих запитань. јтмосфера на уроц≥ при¤зна, вчителька коректно виправл¤Ї помилки, що дозвол¤Ї учн¤м розкривати своњ мовленев≥ зд≥бност≥.  

 

¬читель
англ≥йськоњ мови

‘едорова
ќлена ™вген≥вна

 

¬≥дм≥нними рисами учител¤ ‘едоровоњ ќлени ™вген≥вни   Ї методична грамотн≥сть, орган≥зован≥сть, велика працездатн≥сть, зац≥кавлен≥сть в результатах ≥ ¤кост≥ своЇњ прац≥. ЌадаЇ перевагу проблемним завданн¤м, мовним ≥грам, рольовим ≥грам, у тому числ≥ з елементами д≥ловоњ гри, проектам, мозковим штурмам, взаЇмонавчанню тощо.

¬елику увагу ќлена ™вген≥њвна прид≥л¤Ї формуванню ≥ вдосконаленню лексичних та граматичних навичок учн≥в. Ќаполегливо працюЇ над навчанн¤м ауд≥юванн¤.  онтроль розум≥нн¤ проводить традиц≥йним шл¤хом, або за допомогою тест≥в.

√отуючись до плануванн¤ урок≥в, вчителька проводить анал≥з матер≥алу з точки зору труднощ≥в, ¤к≥ в≥н може викликати в учн≥в. ѕри цьому вона прогнозуЇ можлив≥ помилки учн≥в у ход≥ наступноњ роботи з даним матер≥алом, нам≥чаЇ необх≥дну посл≥довн≥сть д≥й щодо њх подоланн¤. ќлена ™вген≥њвна ч≥тко розпод≥л¤Ї час у хвилинах на кожний елемент уроку: слуханн¤, говор≥нн¤, читанн¤, письмо. јнал≥з в≥дв≥даних урок≥в ‘едоровоњ ќ.™. св≥дчить про високий р≥вень профес≥йноњ п≥дготовки ≥ майстерност≥ вчител¤.

 

Ќаш≥ ветерани:

¬читель
англ≥йськоњ мови

„уйко
Ќад≥¤ ѕетр≥вна

„уйко Ќад≥¤ ѕетр≥вна досв≥дчений, творчий, пост≥йний в пошуку нових ефективних метод≥в та прийом≥в навчанн¤, вимогливий до себе ≥ учн≥в педагог. ¬читель даЇ м≥цн≥ знанн¤ учн¤м. ƒл¤ њњ урок≥в характерна ч≥тка постановка мети та принцип дом≥нуючоњ рол≥ вправ. ¬она наполегливо формуЇ та вдосконалюЇ ум≥нн¤ та навички учн≥в у процес≥ виконанн¤ р≥зноман≥тних вправ. ¬чителька орган≥зовуЇ повторенн¤ та тренуванн¤ таким чином, щоб стимулювати розумову та комун≥кативно-мовленеву активн≥сть учн≥в, навчаЇ њх брати участь у д≥алоз≥, обм≥нюватис¤ ≥нформац≥Їю, висловлювати свою думку про конкретн≥ факти й под≥њ, використовуючи при цьому вс≥ види запитань (загальн≥, спец≥альн≥, альтернативн≥).

Ќад≥¤ ѕетр≥вна рац≥онально використовуЇ кожну хвилину уроку, створюючи цим в клас≥ серйозне в≥дношенн¤ до навчанн¤. ¬чителька добре орган≥зовуЇ роботу учн≥в з п≥дручником, додатковою ≥ дов≥дниковою л≥тературою. ¬ старших класах „уйко Ќ.ѕ. пост≥йно поЇднуЇ розвиток навичок письма, а саме виклад зм≥сту прослуханого тексту на англ≥йськ≥й мов≥. ¬она розвиваЇ в учн≥в вм≥нн¤ стисло переказувати текс, вести групову бес≥ду, розвивати мовну здогадку, здатн≥сть пор≥внювати мовн≥ ¤вища р≥дноњ мови та англ≥йськоњ, а також розвиваЇ самост≥йн≥сть у прац≥ своњх учн≥в.  

  

Сайт управляется системой uCoz